En del av Hörselskadades Riksförbund

Panelen

Har du en fråga? Mejla till Auris@hrf.se och skriv Panelen i menyraden.

Auditiv neuropati – vad är det?

Nummer 1 • 2020

Fråga

Vad är auditiv neuropati och vad kan man göra åt det?

Svar

Auditiv neuropati är ett samlingsnamn för hörselnedsättningar som beror på att fel föreligger för nervimpulser i hörselnerven och/eller i de inre hårcellerna.
Vid auditiv neuropati har patienten svårt att höra komplexa ljud som tal men däremot hör man ljud. Tontrösklarna är ofta sämst i basen och hörselprovet kan visa att patienten har ett tonmedelvärde runt 40-70 decibel, men inte kan uppfatta tal.

 

Många patienter opereras med cochleaimplantat. Man kan i sällsynta fall även se liknande tillstånd hos vuxna och jag har opererat några med god effekt. Begreppet auditiv neuropati har efter hand utvidgats till att omfatta en större grupp patienter där hörselnerven inte fungerar bra. Hjärnstamsaudiometri är det vanligaste sättet att upptäcka auditiv neuropati. Det förekommer vid cirka 3–15 procent av de fall där orsaken till hörselnedsättningen finns i hörselnerven. Orsaken kan vara genetisk eller bero på infektion. För tidig födsel är också en riskfaktor.

 

Den ursprungliga definitionen är att de inre hårcellerna inte fungerar korrekt, medan de yttre hårcellerna fungerar bra. Man har konstaterat att barn som inte utvecklade tal saknade nervimpulser från de inre viktiga hårcellerna medan de hade fina svar från de yttre hårcellerna så kallade otoakustiska emissioner (OAE), det upptäcks alltså inte vid det OAE-test som görs på alla nyfödda.

Läs mer
Auditiv neuropati – vad är det?

Vad kan jag göra för att må bättre?

Nummer 1 • 2020

Fråga

Det som är bra för kropp och själ är bra mot tinnitus sägs det ofta. Men när man mår dåligt är det inte så lätt att sätta igång med nya aktiviteter. Hur kan man bryta den onda cirkeln?

Svar

Det du tar upp är inte ovanligt. Initialt kan det vara bra att ta upp dessa problem med vården. Det kan exempelvis ibland vara så att man har hamnat i en svacka i livet som kan beskrivas som depression.
Psykologer brukar arbeta med något som kallas beteende­aktivering där man gradvis prövar aktiviteter för att se om de påverkar ens mående.

 

För en del behövs läkemedel vilket förskrivs på vårdcentralen. Inte sällan kan kombinationen, det vill säga både antidepressiva läkemedel och psykologisk behandling, vara bra för att bryta en ond cirkel. Det kan också behövas att man ser över sina tankar och motiv i livet. Detta kan med fördel göras med en behandlare, men det finns även andra alternativ, exempelvis internetbehandling.

Läs mer
Vad kan jag göra för att må bättre?

Nya alternativ till tonaudiogram?

Nummer 1 • 2020

Fråga

Det har länge talats om att det behövs bättre hörseltest som standard än tonaudiogram. Finns något nytt på gång?

Svar

Det finns många hörseltest vid sidan av det klassiska tontröskeltestet, men hittills är det få test som ger samma typ av information som tontröskeltestet. Men utifrån ett funktionellt perspektiv är det bättre med test av taluppfattning och taluppfattning i störd miljö (till exempel med bakgrundsbuller).

Läs mer
Nya alternativ till tonaudiogram?