En del av Hörselskadades Riksförbund

Hörselvård Nummer 5 • 2023

Vårdskuld kvar efter pandemin

Ju mer hörapparater används, desto högre nytta rapporteras av användarna. Det visar resultaten i Nationella kvalitetsregistrets årsrapport. Det framgår också att genomsnittsåldern för dem som provar ut hörapparat för första gången ligger kring 73 år, drygt två år högre än före 2020.

– Det tyder på att det finns en ”vårdskuld” och att det fortfarande pågår återhämtning efter pandemin, säger Peter Nordqvist vid Forskningsinstitutet Hörselbron som ansvarar för registret.

Nära 60 procent använder hörapparaterna mer än åtta timmar per dag.

Region/nytta

Jönköping           4,10
Halland                4,09
Kalmar                 4,03
Dalarna                4,02
Värmland             4,02
Gotland                3,99
Gävleborg            3,99
Skåne                   3,98
Kronoberg           3,98
Blekinge               3,97
Uppsala                3,97
Sörmland             3,96
Örebro                  3,96
Östergötland       3,96
Norrbotten           3,93
Västmanland       3,92
Västernorrland   3,89
Stockholm           3,88

Tabellen visar medelvärdet 2022 för indikatorn nytta för 18 regioner. Omdömen ges från 1–5.

Hörselbron

  • Ägs av HRF och startades 2011.
  • Styrelsen består bland annat av forskare från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Universitets-sjukhuset och representanter för HRF.

De som provat ut hörapparater har möjlighet att betygsätta rehabiliteringen på en femgradig skala. 2022 deltog 18 av Sveriges 21 regioner, se faktaruta här intill. Enkäten skickas ut varje kvartal av Nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering.

För att ge en bättre överblick slås frågor som är kopplade till varandra ihop till en gemensam indikator. Det viktigaste måttet är nytta som beskriver det totala omdömet.

Det nationella genomsnittsbetyget för hörselvården är 3,96 och enligt undersökningen upplever de som får rehabilitering i Jönköping och Halland störst nytta med 4,10 respektive 4,09.

  • De regionerna har ett betyg som är statistiskt signifikant högre än övriga, säger Peter Nordqvist.

De regioner som hamnar lägst är Stockholm, Västernorrland, Västmanland och Norrbotten som ligger kring 3.9.

  • Mellan de bästa och sämsta regionerna skiljer cirka 0,2 i nytta. Det motsvarar ungefär skillnaden mellan att få en eller två hörapparater (0,21).

Trots en nedgång av nyttan totalt under de senaste två åren så ligger nyttan fortfarande kvar på en högre nivå än före 2017.

  • Det beror framför allt på att användarna rapporterade högre betyg för funktion årligen. Det är något som slår igenom i alla regioner så det innebär att användarna upplever att produkterna generellt fungerar lite bättre, säger Peter Nordqvist.

Nära 60 procent använder hörapparaterna mer än åtta timmar per dag och drygt 20 procent fyra till åtta timmar per dag. Det är de grupperna som också uppger att de har störst nytta av hörapparaterna. Det finns även ett tydligt samband med hörselnedsättningen, ju högre grad av hörselnedsättning desto större nytta upplever användarna.

Statistiken visar även att det provas ut allt fler hörapparater. Från 2015 till 2022 är ökningen över 30 procent.

Medelåldern för personer som provar ut hörapparater har legat ganska stabilt kring 71 år, men under pandemiåren 2020-2021 steg den till över 73 år.

  • Vi kan se att medelåldern fortfarande ligger kvar på en hög nivå. Det tyder på att det finns en “vårdskuld” och att det fortfarande pågår återhämtning efter pandemin, säger Peter Nordqvist.
  • Det vore önskvärt att vända den trenden eftersom det av flera skäl är positivt att personer med obehandlad hörselnedsättning kommer i kontakt med vården så snabbt som möjligt.

Hörselbron vill även bidra till förbättringar inom hörselvården.

  • Bland annat ger vi tips på åtgärder och vi har även tagit fram styrdokument för rehabiliteringen för att så manga som möjligt ska göra på samma sätt, säger Peter Nordqvist.
  • En sak vi kan konstatera är att verksamheter inte bara provar ut hörapparater utan även satsar på utvidgad rehabilitering får lite bättre betyg.

Publicerad 23-10-03

Text: Stefan Andersson Foto: Mostphotos