En del av Hörselskadades Riksförbund

Nyhet Nummer 4 • 2023

Otydliga byggregler hot mot tillgänglighet

Boverket vill förenkla skrivningarna i sina allmänna råd om tillgänglighet, men i den nya skrivningen saknas formuleringen att det ska finnas teleslinga i publika lokaler.
– En mycket allvarlig försämring, säger HRF:s förbundsordförande Mattias Lundekvam.

Okunskap hos dem som bygger i kombination med otydliga regler kan få allvarliga konsekvenser för hörselskadade, anser HRF.

Boverket

  • Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Boverket tar bland annat fram föreskrifter och regler för att förtydliga plan- och bygglagen, PBL.
  • För teleslinga finns lagkrav för lokaler som rymmer fler än 50 personer och då i samband med ny- och ombyggnad enligt PBL.

Förenklingen av Boverkets byggregler (BBR) skulle innebära att ett större ansvar läggs över på byggsektorn. Något som HRF ser stora risker med och kritiserar i sitt remissvar på förslaget. Boverket skriver själva i sin utredning att förslaget leder till högre krav på kompetens och mer ansvar för byggherrar.
HRF konstaterar att kunskapen om tillgänglighet för hörselskadade generellt är låg.
– Dagens regelverk skulle försämras på ett avgörande sätt om de förklarande allmänna råden och rekommendationerna i BBR tas bort och risken är stor att det som byggs kommer att vara otillgängligt för hörselskadade, säger Mattias Lundekvam.
HRF är också kritiskt till att föreskrifterna inte innehåller mätbara krav på ljudmiljön, utan enbart kvalitativa krav som inte närmare definieras.
– Med så vaga krav blir det inte möjligt att kontrollera att en byggnad lever upp till kraven på god ljudmiljö.
HRF konstaterar att många av dagens lokaler har stora brister när det gäller tillgänglighet och användbarhet.
– Vi ser en uppenbar risk att dessa problem blir ännu större om Boverkets förslag genomförs i sin nuvarande form, säger Mattias Lundekvam.

Boverket föreslår också ändringar när det gäller föreskrifter och råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader.
Även här vill HRF se förbättringar för hörselskadade och påpekar att de flesta larm och larmfunktioner idag består av ljudsignaler, vilket innebär att de inte är fullt tillgängliga för hörselskadade.
Det är även vanligt att hörselskadade missar viktiga varningsmeddelanden och säkerhetsinformation i olika krissituationer. Något som inte bara skapar otrygghet hos hörselskadade utan i värsta fall kan få katastrofala följder.

HRF anser att det måste ställas tydliga krav på att utrymningslarm ska signalera med både ljud och ljus, men det räcker inte med detta. ”På hotell, vårdboenden och andra verksamheter där personer sover krävs även taktila larmsignaler”.
– Tillgängliga utrymningslarm är en fråga om liv och död för 1,5 miljoner svenskar i alla åldrar, säger Mattias Lundekvam.

Text: Stefan Andersson Foto: Franz Feldmanis/Boverket