En del av Hörselskadades Riksförbund

Teknik Nummer 5 • 2022

HRF:s textningprojekt är igång

Den första etappen av HRF:s projekt Alla kan texta har startat. Just nu pågår bland annat kartläggning av olika verktyg för automatisk textning, utveckling av projektwebb och kartläggning av textning i offentlig sektor.

– Vi är också klara med rekryteringen av hörselskadade testpersoner, säger Lise-Lotte Fylking, projektledare för Alla kan texta.

Artificiell intelligens ska bidra till mer och bättre textning.

Alla kan texta är ett tvåårigt Arvsfondsprojekt för att öka förståelsen för hur viktigt det är med textning och för att få fler myndigheter, företag och organisationer att texta videor som de lägger upp på sina webbar och i appar. HRF driver projektet i samarbete med Funka som är specialister på digital tillgänglighet och har sin bakgrund i funktionshinderrörelsen.

Digital tillgänglighet

  • Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen, kräver att offentliga aktörer textar förinspelade videos på webbar och i appar.
  • Tillgänglighetsdirektivet som ställer ökade krav på textning även för privata aktörer blir lag i höst och börjar tillämpas i juni 2025.
  • Läs mer på Myndigheten för digital förvaltning, digg.se.

 

Allmänna arvsfonden

  • Inrättades 1928. Förvaltar arv från personer som utan nära släktingar och som inte har skrivit testamente.
  • Pengarna går till projekt av ideell karaktär, till förmån för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. 2021 fördelades 814 miljoner kronor till 397 projekt. Vilka som får stöd beslutas av en nämnd med representanter från bland annat regeringskansliet och civilsamhället.

– Vi vill skapa en kultur där så många aktörer som möjligt alltid använder autotextning, säger Lise-Lotte Fylking.

– Ju mer autotextning används och ju mer inspelat svenskt tal som finns att tillgå, desto bättre fungerar den artificiella intelligensen som ligger bakom de automatiska textningsverktygen.

Via två av HRF:s Facebookgrupper har hörselskadade testpersoner rekryterats.

– 125 personer anmälde intresse och vi bestämde att det var lika bra att ta med alla.

– Vi kommer även att bjuda in ett antal testare från andra grupper, till exempel personer med annat modersmål än svenska, personer med språkstörning och personer med kognitiva svårigheter. Kvaliteten kommer också att analyseras av tillgänglighetsexperter och språkkonsulter.

Testpersonerna kommer att titta på filmer textade med autotext och svara på en enkät som Funka har tagit fram för att bedöma kvaliteten.

– Det är för att vi ska få fram ett ”noll-värde” och ha något att jämföra med, säger Lise-Lotte Fylking.

– De kommer senare att få göra ett nytt test för att vi ska kunna bedöma om projektet har lett till att kvaliteten har förbättrats.

Projektet ska få en egen webb: allakantexta.se och det består av fem etapper där flera åtgärder pågår parallellt. Etapp 1 avslutas i oktober, därefter börjar etapp 2 med förberedelser för de organisationer som ska delta, bland annat information och utbildning om textning.

Under februari till april 2023 genomförs etapp 3, samverkansaktionen.

– Då ska myndigheterna och organisationerna uppmanas att använda autotextning så mycket som möjligt så att de blir trygga i sin användning, säger Lise-Lotte Fylking.

– Målet är stor aktivitet bland deltagande organisationer, massor av automatisk textning och en färdig utbildning.

Etapp 4 pågår under maj till oktober 2023 och består av sammanställning, analys och utvärdering, till exempel den andra utvärdering som testpersonerna ska göra.

Den avslutande etappen genomförs november 2023 till april 2024 och består bland annat av en slutkonferens och spridning av projektets resultat.

– Men vi kommer under hela projektperioden att arbeta för att få med fler kommuner, regioner, myndigheter och kommunala bolag, men även privata företag, ideella organisationer och andra verksamheter.

Redan när ansökan gjordes till Allmänna arvsfonden hade ett 50-tal aktörer, i första hand kommuner anmält intresse för att delta.

– Regeringen har pekat ut 28 myndigheter som har ett särskilt ansvar för funktionshinderpolitiken. Dessa vill vi förstås få med eftersom de har strategisk betydelse för att göra samhället tillgängligt för alla, säger Lise-Lotte Fylking.

– Vi har redan fått bra gensvar från flera myndigheter. Dessutom är Myndigheten för delaktighet, MFD, involverad i projektet och ska hjälpa till att informera om det.

 

 

Text: Stefan Andersson Foto: Mostphotos