En del av Hörselskadades Riksförbund

Nyhet Nummer 3 • 2022

HRF vill starta folkrörelse för textning

HRF-projektet ”Alla kan texta!” har beviljats drygt 4 miljoner kronor av Allmänna arvsfonden. Goda exempel ska skapa en snöbollseffekt så att fler myndigheter, företag och organisationer textar mer.

HRF vill visa att textning kan vara enkelt och billigt.

Avsikten är bland annat att skapa ökad förståelse för hur viktigt det är med textning, att visa att det kan vara enkelt att texta och att bidra till att höja kvaliteten på den så kallade autotextning som görs med hjälp av AI-teknologi.
– Den ger inte lika bra kvalitet som manuell textning, men när alternativet är ingen text alls är den ett bra komplement, säger Andreas Stjärnström ombudsman på HRF.
– Genom att öka användningen av autotextning blir den successivt bättre genom maskininlärning och ju bättre textningen blir desto fler kommer att använda den och dra nytta av den. Det är just ökad användning vi vill stimulera.HRF vill skapa ett slags folkrörelse av organisationer som använder textning i sin verksamhet och blir föredömen. Därmed vill HRF visa stat, regioner, kommuner, myndigheter, andra offentliga verksamheter att det är en myt att textning är dyrt, svårt och krångligt.
– Det här projektet är helt unikt. Det är mycket ovanligt att offentlig sektor tillsammans skapar underlag för kostnadsfria tjänster på det här sättet.

Aktörer som idag producerar text för TV4 och SVT ingår i en referensgrupp. Där finns även användar- och forskarperspektivet representerat liksom företrädare för skrivtolkarnas organisation. Inom ramen för projektet ska HRF erbjuda utbildningar och instruktioner för textning. Dessutom olika funktioner för autotextning kartläggas och testas.
– Vi kommer att bjuda in en bredd av främst offentliga aktörer att delta. Redan innan projektet har dragit i gång har ett 50-tal aktörer visat intresse för att delta, säger Andreas Stjärnström.
– Vi kommer också att rekrytera minst 50 personer bland våra medlemmar med olika grader av hörselnedsättning som ska testa kvalitén på den automatiska textningen.
Förutom hörselskadade kommer även minst 20 testpersoner från andra grupper att bjudas in, till exempel de som har annat modersmål än svenska, personer med språkstörning och de som har kognitiv nedsättning.

Lagkrav på text

  • Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service kräver att offentliga aktörer textar förinspelade videos på webbar och i appar.
  • Tillgänglighetsdirektivet som ställer ökade krav på textning även för privata aktörer blir lag i juni 2022 och börjar tillämpas i juni 2025.
  • Läs mer på Myndigheten för digital förvaltning, digg.se.

För kartläggning, test och analys samarbetar HRF med Funka som är specialiserade på digital tillgänglighet och har sin bakgrund i funktionshinderrörelsen.
Andreas Stjärnström poängterar att projektet inte arbetar emot dem som textar manuellt eller deras yrkesgrupp, utan autotextning ska ses som ett komplement till professionell textning – inte ett hot.
– Syftet står inte i motsats till behovet av manuell textning, utan autotextning öppnar snarare dörrar för användning av textning inom fler områden än där manuell textning används idag.
– I lagstiftningen är live-textning undantaget av just detta skäl. Men att först sända en otextad version av ett kommunalfullmäktigemöte och sedan lägga upp en otextad version två veckor senare blir en meningslös gest eftersom medborgarna vill ha informationen när den är aktuell.
Alla kan texta ska pågå under två år, men det material som tas fram kommer att finnas på webben under minst tre år efter att det är avslutat. HRF hoppas det ska leda till en snöbollseffekt där allt fler ser det som självklart att texta.

Text: Stefan Andersson Foto: Mostphotos.com