En del av Hörselskadades Riksförbund

Hörselvård Nummer 7 • 2020

HRF: CI-vården måste bli jämlik

Förra året gjorde HRF en kartläggning av CI-vården. I den konstateras att 20 000 personer i Sverige skulle kunna ha nytta av CI. Men det är bara är cirka 4 000 som har fått hörselimplantat.

Möjligheterna att få CI är olika i landets regioner. Foto: Peter Knutson

Det framgår också av kartläggningen att det finns stora skillnader mellan regionerna och att CI-vården måste bli jämlik i hela landet.

Till exempel så framgår det av Socialstyrelsens statistikdatabas att i Blekinge och Kronoberg erbjöds ungefär en per 100 000 cochleaimplantat medan motsvarande siffra för Norrbotten och Västerbotten var sju personer. Siffrorna gäller både vuxna och barn.

Det framgår också att endast var tio­nde vuxen får två implantat, till skillnad från barn där siffran är cirka 70 procent.

Kriterier för när en CI-operation kan bli aktuell:

  • Dövhet eller grav hörselnedsättning på båda öronen.
  • Tonmedelvärde över 70 decibel, utan hörapparat.Taluppfattning i tyst miljö, maximalt 50 procent.
  • Hörapparater hjälper inte längre vid samtal med en person i lugn ljudmiljö.

Värdena är ungefärliga och inte det enda som avgör. Vid en CI-utredning bedöms även hur länge en person har varit döv eller gravt hörselskadad, kraftig tinnitus, olika fysiska aspekter och sociala aspekter samt hälsotillstånd.

– Det finns flera exempel på brister och ojämlikheter inom CI-vården både när det gäller operationer och efterföljande rehabilitering, säger HRF:s generalsekreterare Hanna Sejlitz.

– Vi kommer bland annat att arbeta för att Socialstyrelsen ska ta fram uppdaterade riktlinjer för vård när personer får hörselimplantat.

– Vi ska särskilt verka för att det ska finnas riktlinjer för vilka som får två implantat och för uppgradering av processorer.

Tidigare i år skickades ett kunskapsunderlag ut till HRF:s distrikt för att påverka CI-vården, i samband med det antog HRF:s förbundsstyrelse fem punkter som man anser är särskilt viktigt att lyfta fram.

  1. Att CI-vården ska vara jämlik i hela landet.
  2. Att fler ska få utvidgad hörselrehabilitering.
  3. Att alla som kan ha nytta av CI ska få erbjudande om CI-utredning.
  4. Att medicinska riktlinjer, inte regionernas ekonomiska förutsättningar, ska styra möjligheten att få CI med efterföljande rehabilitering och regelbundna processorbyten.
  5. Att erbjudande om två CI ska vara standard även för vuxna och att hörselvården ska motivera undantag när bara ett CI erbjuds.

Under 2021 planerar förbundet att arrangera en kunskaps- och inspirationsträff för HRF:are med cochleaimplantat. Den skulle ha ägt rum hösten 2020, men flyttades på grund av corona. Om inte pandemirestriktioner sätter stopp är tanken att den ska genomföras 24 april 2021.

Fotnot: Den slutna Facebookgruppen HRF: Cochlea-implantat har 1 700 medlemmar.

Text: Stefan Andersson