En del av Hörselskadades Riksförbund

Utbildning Nummer 3 • 2019

Hörselskadade barn störs mest

Många oroar sig för hur buller i skolan påverkar barns inlärning. Nu har forskare visat att barn med CI eller hörapparat får kämpa extra mycket i dåliga ljudmiljöer.

Problemet med buller i klassrummet har ökat. En orsak är att skolarbetet på senare år ofta sker i mindre grupper i klassrummet, vilket ger mer kringljud. Barnen på bilden har inte ingått i undersökningen.

Problemet med buller i klassrummet har ökat. En orsak är att skolarbetet på senare år ofta sker i mindre grupper i klassrummet, vilket ger mer kringljud. Barnen på bilden har inte ingått i undersökningen.

– Barn med CI eller hörapparat kommer ihåg mindre av de berättelser de får lyssna på än hörande barn i bullriga miljöer, säger Jonas Brännström, som är avdelningschef vid logopedi, foniatri och audiologi och docent i audiologi vid Lunds universitet.

Barnen fick ta del av berättelser samtidigt som man spelade upp ljud av barnröster för dem. De fick även ta del av berättelser i en tyst ljudmiljö. Med testet ville man efterlikna den ljudmiljö som de flesta barn faktiskt befinner sig i skolan, där det ofta är ”babbel” i bakgrunden.

Jonas har tidigare gjort liknande studier på hur 245 hörande åttaåringar påverkades av bakgrundsljud med babbel. Redan låga nivåer av bakgrundsbabbel störde de hörande barnens förmåga att lära sig, men barnen med hörselnedsättning påverkades ännu mer.

– När vi kontrollerade vad barnen med hörselnedsättning kunde återberätta av innehållet i berättelsen ganska direkt efter att de hört den kunde de komma ihåg mindre av berättelserna än hörande barn gjorde, säger Jonas.

Jonas Brännström, docent i audiologi.
Jonas Brännström, docent i audiologi.

Jonas Brännström har forskat om buller i skolmiljöer i flera år och har fått bidrag av HRF:s forskningsfond. Han började med att tillsammans med sina kolleger titta på hur hesa röster påverkar inlärningen hos barn, eftersom många lärare får problem med rösten i sitt arbete.

Det visade sig att hesa röster påverkar hörande barn mer än barn med hörselnedsättning.

– Att hörande barns inlärning påverkas mer av en hes röst tror vi beror på att barn med hörselnedsättning redan kämpar så mycket att det inte gör så stor skillnad om rösten är hes eller inte, säger Jonas Brännström.

Ljudmiljö i skolan

Kommuner bör regelbundet göra mätningar av ljudmiljön i samtliga skollokaler. Utifrån sådana kartläggningar av ljudmiljön i skolan bör kommunerna se till att det upprättas handlingsplaner om åtgärder för att förbättra och underhålla ljudmiljön.

I alla projekt för att skapa god ljudmiljö i skolan är det viktigt att anlita erkända akustikexperter, så att åtgärderna genomförs på rätt sätt.

När nybyggda skolor måste ljudsaneras i efterhand kan det bli onödigt dyrt, därför är det viktigt att planera för bra ljudmiljö redan från början.

Källa: Hörsellinjen.se

Buller är ett större problem i klassrum idag än förut, bland annat för att pedagogiken i skolorna har förändrats.

– Klassrummen är inte ”katedrala” längre utan barnen jobbar ofta två och två eller i mindre grupper vilket innebär att det blir mer kringljud, säger Jonas.

Majoriteten av barn med hörselnedsättning går i integrerade skolmiljöer och Jonas forskning talar för att man bör se över skolmiljöerna för alla barns skull men särskilt för barnen med hörselnedsättning.

Han och hans team har nu ytterligare ett forskningsprojekt på gång. De har fått pengar från Vetenskapsrådet för att titta på hur buller påverkar barn som kommit från andra länder.

– Den teori som finns är att barn med svenska som andraspråk presterar sämre i buller, eftersom de inte har lika mycket kunskap om språket, säger Jonas Brännström.

Text: Martina Nyhlin Foto: Mostphotos