Undersöker attityder till hörhjälpmedel i olika länder

Ett internationellt forskningsprojekt som undersöker attityder till hörselnedsättning och hörapparater kanske kan bidra till att fler börjar använda hörhjälpmedel i framtiden.

”Sverige ligger bra till jämfört med många andra länder när det gäller hörselfrågor”, säger Per Germundsson.
Jonatan Jacobson

Åtta länder med

Forskningsprojektet startades 2014 och har inte något slutdatum.

I projektet deltar förutom Malmö högskola följande parter: Örebro universitet, Lamar University (USA), University of Mysore (Indien), University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences (Iran), Polytechnic Institute of Porto (Portugal), Tianjin University of Technology (Kina), Cardiff Metropolitan University (Storbritannien) samt Audiology India (Indien).

Projektet finansieras av respektive lärosäte.

Publicerad i Nummer 2 · 2017

Enligt WHO finns det 360 miljoner personer runt om i världen som har en måttlig eller grav hörselnedsättning, men en stor del av dessa använder inte hörapparater trots att det hade varit till stor nytta.

Anledningen till detta är flera, bland annat visar tidigare forskning hur viljan att söka hjälp påverkas av ekonomiska faktorer och av hälsovårdens organisation. Men även kulturella normer och allmänna attityder i samhället har stor betydelse för användandet av hörapparater.

Det har dock saknats forskning om skillnader i attityder till hörselnedsättning och hörhjälpmedel mellan olika länder. För att få reda på mer om detta sjösattes ett internationellt forskningsprojekt där Per Germundsson, lektor och docent i ämnet socialt arbete med inriktning mot handikapp och rehabilitering vid Malmö högskola, samarbetar med forskare från Örebro universitet och sju andra lärosäten runt om i världen (se faktaruta). 

– Om vi kan fånga hur allmänheten ser på hörselnedsättningar och hörapparater i världen kanske vi kan lära oss något som kan bidra till att öka hörapparatanvändandet, säger Per Germundsson.

Forskningen grundas på en så kallad associationsstudie där personerna får reagera på begreppen ”hörapparat” och ”hörselnedsättningar”. Deltagarna får skriva ner fyra till fem spontana ord eller fraser som de förknippar med vardera begrepp och därefter berätta om dessa associationer är positiva, neutrala eller negativa.

Hittills har totalt över 400 personer i Storbritannien, Portugal, Iran och Indien deltagit i studien. Deltagarna är utvalda genom att forskare i respektive land har bett kollegor och vänner vara med i studien. Dessa har i sin tur fått rekrytera nya deltagare bland sina bekanta.
– Vi är medvetna om att det är ett litet antal, men vi måste börja någonstans, säger Per Germundsson.

– Tendenserna är tydligast i resultaten som rör hörapparaterna. Bara runt 40 procent av deltagarna förknippade hörapparater med något positivt, säger Per Germundsson.
Studien tyder också på vissa skillnader i attityder mellan de olika länderna. I Storbritannien associerade fler deltagare hörapparater till begrepp som ”utseende” och ”design” medan det i Iran var vanligare att tänka på ord som ”åldrande” och ”handikapp”.

Detta tyder på att länderna kan behöva fokusera på olika områden i informationsarbetet för att få fler att använda hörapparater.

Forskningsprojektet är pågående och har inget fastlagt slutdatum. Bearbetningen av materialet fortsätter och det finns också planer på att utvidga undersökningen till att innefatta attityder som rör hög musik på grund av kopplingen till bullerskador.

Text: Jonatan Jacobson, frilansjournalist

Annonser

view counter