Regler för brandlarm och hjälpmedel i olika landsting

Behöver du ett anpassat brandlarm eller ett varseblivningssystem för att kunna höra telefonen eller dörrklockan? Här är en sammanställning av regler som gäller i de olika landstingen och regionerna.

Kontrollera vad som gäller för varseblivningshjälpmedel där du bor.
Mostphotos

Tonmedelvärde

  • Sammanfattande mått på hörselnedsättning. Då räknas hörtröskeln vid frekvenserna 500, 1 000, 2 000, och 4 000 hertz. En person kan till exempel ha en hörtröskel på 50 decibel vid 500 hertz, 60 decibel vid 1 000 hertz, 70 decibel vid 2 000 hertz och 80 decibel vid 4 000 hertz. Tonmedelvärdet blir då 65 decibel (260/4).
Publicerad i Nummer 8 · 2016

I Auris 7/16 skrev vi om olika sätt att skydda sig mot brand och vilka lösningar som kan finnas för hörselskadade. Dessa lösningar är ofta dyra, men för den som har en grav hörselnedsättning finns ofta möjlighet att få hjälpmedel genom landstinget.

Den som har ett tonmedelvärde över 70 decibel har i flertalet landsting rätt att få så väl brandlarm som varseblivningssystem utan stora kostnader.

I många landsting gäller gränsen 60 decibel. De flesta landsting/regioner uppger också att förskrivaren, oftast en audionom, har möjlighet att göra undantag om det finns särskilda skäl.

Fotnot: Vissa uppgifter är inhämtade efter kontakt med hörselvården, andra från Hörsellinjen.

 

Stockholm

Riktvärdet för att få hjälpmedel är ett tonmedelvärde på 60 decibel eller mer på det bästa örat. Audionomen gör alltid en behovsbedömning och har möjlighet att förskriva brandvarnare till brukare som inte uppfyller ovanstående riktvärde om det finns andra skäl som motiverar behovet av en brandvarnare. De som förskrivs är: Visit (från Bellman), Lynx (från Transistor) och Uniwake (från Bo Edin).

Uppsala

Vuxna som remitteras till utvidgad hörselrehabilitering får vid behov övriga hörseltekniska hjälpmedel. Varseblivningshjälpmedel vid ett tonmedelvärde på 70 decibel. Kommunikationssystem vid ett tonmedelvärde på 70 decibel i kombination med synproblem. Kostnaden är 300 kronor/hjälpmedel, om två hjälpmedel förskrivs vid samma tillfälle 450 kronor, om tre eller fler 600 kronor. Landstinget har ett högkostnadsskydd för hjälpmedel på 1 100 kronor.

Sörmland

Audionom gör behovsbedömning, men för utskrivning av hjälpmedel krävs tonmedelvärde minst 50 decibel på bästa örat. Ingen kostnad för hjälpmedlet, besöksavgift 100 kronor i högkostnadsskyddet.

Östergötland

För CI-patienter och patienter inom fördjupad rehabilitering är det behovet som styr vilka hjälpmedel patienten får. Det är då ingen kostnad för brandvarnare och varselsystem. Brukare med tonmedelvärde över 60 decibel på bästa örat debiteras endast avgift för hörapparat. Övriga hörhjälpmedel förskrivs utan avgift. För patienter inom primär hörselvård gäller att för hörapparat, slingpaket och väckarklocka debiteras egenavgift med 500 kronor per hörhjälpmedel.

Jönköping

Utprovning sker efter en individuell bedömning. Varseblivningshjälpmedel fås vid tonmedelvärde på cirka 65 decibel på bästa örat. Besöksavgift vid utprovning av hörhjälpmedel är 100 kronor. Ingen kostnad för själva hjälpmedlet. Tillbehör bekostas av den enskilde om inte särskilda behov eller medicinska skäl finns.

Kronoberg

Hjälpmedel ordineras av audionom när hörapparater eller CI inte räcker till. Dörr, telefon, tv, brandvarnare, väckarklocka och babyvakt är exempel på hjälpmedel som ordineras och sker via akustisk, optisk eller taktil sändare/ mottagare med upphandlat sortiment. För brandvarnare är det avgift på 500 kronor.

Blekinge

Inga decibelgränser, det görs en individuell behovsbedömning av vilka som får hörhjälpmedel. I Blekinge är hörhjälpmedel kostnadsfria (inte hörapparater), men det tas ut en besöksavgift på 100 kronor.

Västra Götaland

Här är det behovet som avgör vilka hjälpmedel som provas ut. Ingen kostnad utöver besöksavgiften. Har akustiska, optiska och taktila hjälpmedel, för larm och varseblivning.

Värmland

Stolslinga, varseblivningssignaler, optiska signaler med mera skrivs ut utifrån behov. till personer med minst 50 decibel tonmedelvärde på bästa örat. Användaren betalar 20 procent av hjälpmedlets inköpspris. Kostnaden ingår i ett särskilt högkostnadsskydd för alla hjälpmedel. Därtill kommer 200 kronor i besöksavgift, som ingår i högkostnadsskyddet.

Gotland

Förskrivning är behovsstyrd och hjälpmedel kostnadsfria. Gäller för personer med grav hörselnedsättning eller syn- och hörselnedsättning i kombination, som medför svårigheter att uppfatta och lokalisera akustiska signaler såsom dörrklocka, telefonsignal, brandvarnare och babyvakt.

Örebro

Varseblivningssystem (Bellman visit med lampor eller arm- eller fickvibrator samt tillhörande sändare för dörr, telefon och så vidare) får den som har ett tonmedelvärde högre än 60 decibel på bästa örat. Ett särskilt brandsäkerhetspaket finns för dem som har ett tonmedelvärde högre än 60 decibel på sämsta örat för diskantfrekvenserna 3 000, 4 000 och 6 000 hertz. I paketet ingår brandvarnare, väckarklocka Bellman Visit och sängvibrator.

Västernorrland

Brandvarnare kan skrivas ut som hjälpmedel efter besök hos audionom som går igenom patientens behov. Kostnad är 300 kronor per hjälpmedel.

Västmanland

Alla som har behov av brandvarnare får det till en kostnad på 250 kronor, landstinget åker ut och installerar. Varseblivningssystem, Bellman Visit, får alla med ett tonmedelvärde över 70 decibel utan kostnad.

Jämtland/Härjedalen

Hjälpmedel skrivs ut till personer med grav hörselnedsättning, 70 decibel tonmedelvärde sammanslaget på båda öronen. Vid babyvakt gäller 50 decibel tonmedelvärde på sämsta örat. Inga kostnader för hjälpmedel.

Dalarna

Grunden är individuell behovsbedömning. Varseblivningssystem, optiskt eller taktilt till dörr och telefon kan förskrivas till dem med hörtröskel sämre än 50 decibel vid 500 hertz på bästa örat. Brandvarnaren som passar till varseblivningssystemet får brukaren själv köpa. Kan köpas genom landstinget Landstinget tar ut en avgift på 150 kronor per hjälpmedel samt 150 kronor i besöksavgift.

Västernorrland

Brandvarnare kan skrivas ut som hjälpmedel efter besök hos audionom som går igenom patientens behov. Kostnad är 300 kronor per hjälpmedel.

 

Västerbotten

Varseblivningshjälpmedel och brandvarnare skrivs ut till personer som har 60 decibel tonmedelvärde på bästa örat. Övriga hjälpmedel skrivs ut efter individuell bedömning. Besöksavgift på 100 kronor vid bedömningsbesök ingår i högkostnadsskyddet.

Gävleborg

Efter behov. Optiska signaler i hemmet kopplat till telefon, dörrklocka med mera för personer som har minst 50 decibels hörselnedsättning på bästa örat. Inga avgifter för hörhjälpmedel.

Norrbotten

Audionom eller hörselpedagog kan skriva ut hjälpmedel till personer med grav hörselnedsättning. Inga kostnader utöver besöksavgiften som ingår i högkostnadsskyddet.

Kalmar

Hjälpmedel provas ut efter behov. Vid tonmedelvärde på minst 70 decibel har man rätt till taktila/optiska hjälpmedel. Brandvarnare får man betala själv och kan köpas genom landstingets avtal med Bellman & Symfon.

Halland

Tonmedelvärde högre än 60 decibel på bästa örat gäller, men det görs även en individuell bedömning av behovet. Hörhjälpmedel är avgiftsfria. Besöksavgiften på 100 kr ingår i högkostnadsskyddet.

Skåne

Patienten ska först prova om man klarar sig med produkter som finns i öppen handel. Varseblivningshjälpmedel inklusive brandvarnare kan förskrivas om man har tonmedelvärde högre än 60 decibel på bästa örat. Undantag kan göras om det finns medicinska skäl. Möjlighet att erbjuda installation till dem som inte klarar det själva.

Annonser

view counter