Nära hälften klarar inte vårdgarantin

Väntetiden för att prova ut hörapparat varierar, både inom landet och inom landstingen. Enligt vårdgarantin ska utprovning inledas inom tre månader. Det klarar 13 av 21 landsting/regioner. 

 

Väntetiden för att prova ut hörapparat kan bli lång i vissa landsting.
Mostphotos
Längst väntetid är det i Kronoberg, södra Kalmar och Västerbotten.
Mostphotos
Publicerad i Nummer 3 · 2017

Auris har kontaktat ansvariga i alla landsting för att ta reda på väntetiderna för att prova ut hörapparat. Det är svårt att jämföra exakt eftersom det även varierar inom landstingen. När utprovningen har börjat tar det sedan oftast ytterligare 2–6 månader innan utprovningen är klar. Men det är förstås väldigt individuellt.

– Beroende på patientens behov kan en hörapparatutprovning ta allt mellan 2–3 månader upp till ett år, säger till exempel Sofia Wallgren, enhetschef för hörselvården vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Grovt räknat kan man säga att 13 landsting klarar, eller nästan klarar, vårdgarantin. Dessa landsting/regioner inleder utprovning inom tre månader: Stockholm, Blekinge, Östergötland, Sörmland, Jönköping, Västra Götaland, Västmanland, Norrbotten, Sörmland, Halland, Skåne, Gävleborg och Uppsala.

I såväl Stockholm som Uppsala måste dock personer med grav hörselnedsättning som behöver så kallad fördjupad rehabilitering vänta 5–6 månader. Precis över gränsen för vårdgarantin ligger Örebro och Värmland. Men båda uppger att de räknar med att kunna minska kötiden framöver. Väntetider på 5–9 månader är det i Jämtland/Härjedalen, Dalarna, Väster­botten, Västernorrland och på Gotland.

I Kronoberg får man först vänta 4–5 månader för att göra hörseltest och därefter ytterligare 10 månader innan man får göra det första bedömningsbesöket. Där görs nu försök att slå ihop hörseltestet med bedömningsbesöket.

– Det kommer på sikt att korta ned hela väntelistan, säger Barbro Frindberg, enhetschef i Kronoberg.

Kalmar län är ett specialfall eftersom det är ovanligt stora skillnader inom landstinget. I södra delen (Kalmar) får man vänta 1,5 år vid nybesök, medan den norra delen (Västervik, Vimmerby, Oskarshamn) har betydligt kortare kötider: 2,5–4 månader.

– Landstinget har beslutat att kön ska bort under 2018 och medel finns avsatta och flera åtgärder planeras, säger Kristina Malmer, avdelningschef för hörselvården i Kalmar.

En av åtgärderna är att göra Oskarshamn till ett center för hörselrehabilitering och att patienter ska styras över dit från Kalmar. Chefsaudionom Regina Paalberg som är ansvarig för norra delen av Kalmar län menar att det drabbar yrkesverksamma i Kalmar som kanske måste ta ledigt en hel dag för att åka till Oskarshamn.

– Dessutom märks redan nu en ökad tillströmning till Oskarshamn som gör att de som bor här får vänta längre. Det är inte lätt att rekrytera audionomer till mindre orter och jag tycker man ska satsa mer i Kalmar i stället, säger hon.

 

Väntetider för respektive landsting/region

 

Östergötland
Östergötland har vårdval med flera mottagningar att välja på som klarar vårdgarantin. Till fördjupad rehabilitering hos landstingets hörselvård (vid grav hörselnedsättning) blir man kallad inom 1 månad. Landstingets hörselvård har även primärvård, vårdval.
– För dem som väljer oss i stället för någon av de privata aktörerna är kötiden c 4–5 månader, säger enhetschef Sofia Wallgren, Linköping.

 

Värmland
I Karlstad är väntetiden närmare 6 månader. För övriga hör­centraler i länet är den 3–4 månader.
– Vi räknar med att kunna sänka tiderna, säger avdelningschef Göran Källvik.

 

Dalarna
Falun har närmare 9 månaders väntetid, Borlänge och Mora 5–6 månader.
– Vi har anställt två nya audionomer och räknar med att korta tiden,
säger avdelningschef Gunilla Fransman.

 

Stockholm
Inom vårdval, primärvård, finns flera olika mottagningar att välja på som klarar vårdgarantin.
Fördjupad rehabilitering på Rosenlunds sjukhus har väntetid på 5–6 månader.
– Vid förtur kan vi erbjuda tid inom 3 månader. Vi har vakanta audionomtjänster och rekrytering pågår. Organisationsförändringar pågår så det är svårt att säga vad som händer det närmaste året, säger biträdande enhetschef Gunilla Suwe.

 

Blekinge
För nya patienter är det kortare tid än 3 månader. För dem som behöver byta ut hörapparaten skiljer det mellan hörcentralerna och kan vara 2–5 månader.
– Pensionsavgångar med mera gör att fem audionomer kommer att sluta under sommaren, de ersätts av nyutexaminerade. Det kommer att påverka väntetiderna under inskolningsperioden, säger avdelningschef Ulrica Carlsson.

 

Västerbotten
Medelväntetiden i länet är cirka 8 månader. Längst är väntetiden i Umeå,
10 månader.
– Första kvartalet i år har det skett en ökning av patienter jämfört med tidigare, vilket innebär att det finns risk att väntetiderna ökar, säger avdelningschef Annica Östensson.

 

Västra Götaland
Börjar utprovningen inom 1–2 månader.
– Vi väntar oss inga förändringar under den närmaste tiden, säger verksamhetschef Mattias Johansson.

 

Sörmland
Cirka 3–4 månader.
– Landstinget Sörmland satsar på hörselvården så det ser bra ut framöver. Vi håller just nu på att anställa tre heltidstjänster, säger enhetschef Malena Nilsson.

 

Jönköping
Tid till första besök är 2 månader och därefter ytterligare 2 månader till behandlingsstart.
– Ett antal kommande föräldraledigheter gör att rekryteringen av audionomer blir avgörande för tillgängligheten under det närmaste året, berättar enhetschef Ann-Charlott Carlstein.

 

Jämtland/Härjedalen
Förstagångsanvändare kallas till en gruppinformation efter cirka 3 månader. Sedan kallas man till individuellt besök efter ytterligare 3 månader.
– Den som behöver byta hörapparat får vänta 3,5 månader. Arbete pågår ständigt för att korta tiderna, säger tillförordnad enhetschef Evalena Persson.

 

Kalmar
Stora skillnader inom länet. I söder, Kalmar, är väntetiden 18 månader för ny­besök, (1,5 månad vid byte). Medan den i Västervik, Vimmerby och Oskarshamn är 2,5–4 månader.

 

Kronoberg
Det tar cirka 10 månader innan man får göra bedömningsbesök efter att hörseltest gjorts. För hörseltest är det 4–5 månaders väntetid.
– Vi prövar nu att slå ihop bedömningsbesöket med hörseldiagnostik. Så för vissa patienter inleds utprovning under en försöksperiod efter 4–5 månader. Det kommer på sikt att korta ned väntelistan, säger enhetschef Barbro Frindberg.

 

Halland
Inom 3 månader efter att hörseltest visat behov av hörapparat. Dock måste man vänta cirka 6 veckor på hörseltest.
– Många behöver vår hjälp och köerna blir längre. Vi jobbar på att anställa fler audionomer för att väntetiderna inte ska öka, säger avdelningschef Malin Bexell.

 

Skåne
I regionen finns flera olika enheter som arbetar med hörselrehabilitering.
De auktoriserade audionommottagningarna, dit ungefär 90 procent av patienterna kommer, har krav på sig att det ska ta högst 2 månader från kontakt/remiss till ett bedömningsbesök.
– Alla mottagningar klarar detta krav, säger verksamhetscontroller Mie Claesson Magnell.

 

Gävleborg
Väntetiden är cirka 3 månader. Något som man räknar med att hålla.
– Rekryteringsläget är gott när det gäller audionomer så jag räknar inte med någon försämring, säger verksamhetschef Reidun Wettermark.

 

Gotland
För närvarande måste man vänta 6–7 månader.
– Det ser dessvärre ut som om väntetiderna kommer att bli längre framöver om vi inte får mer resurser, säger enhetschef Fredrik Malmerfeldt.

 

Uppsala
Uppsala har vårdval. Mottagningarna styrs av en regelbok som ställer krav på att väntetiden till första behovsbedömning inte skall överstiga 2 månader och till nästa besök ska det inte dröja mer än 1 månad. Till fördjupad rehabilitering på hörcentralen är väntetiden 5–6 månader på grund av lokalrenovering.
– Troligtvis kommer väntetiderna att ligga kvar på den nivån ett tag till på grund av kommande flytt, säger enhetschef Vivianne Börjesson.

 

Örebro
Det tar 4–5 månader innan utprovning påbörjas.
– Vi arbetar intensivt med att förkorta tiden till första besöket så vi hoppas kunna ge en annan bild nästa år, säger Ann-Christin Backlund.

 

Västernorrland
Väntetiden är för närvarande cirka 8 månader.
– Vi har fått extrapengar beviljade för att korta köerna och rekryterar just nu två audionomer, säger enhetschef Gunilla Berglund.

 

Norrbotten
I Norrbotten är väntetiden för att påbörja utprovning 2–3 månader.
– Vi förväntar oss inte heller några förändringar under det närmaste året, säger enhetschef Inger Svensson.

 

 

Annonser

view counter